REGULAMIN PROJEKTU KONKURSOWEGO ”ZMIENIAJ ŚWIAT. BUDIMEX 50 LAT”

I. Organizator, czas i miejsce projektu konkursowego.

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady projektu konkursowego organizowanego pod nazwą „Zmieniaj Świat. Budimex 50 lat”, zwanego dalej „Projektem Konkursowym”.

2. Projekt Konkursowy organizowany jest przez Task Force Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ulicy Kolbego 2B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000025671, NIP 5222493945, REGON 016029971, kapitał zakładowy 50.000,00 zł (dalej „Organizator”), na zlecenie BUDIMEX S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001764, NIP 5261003187, REGON 010732630, kapitał zakładowy 127.650.490,00 zł w całości opłacony.

3. Fundatorem nagród w Projekcie Konkursowym jest BUDIMEX S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001764, NIP 5261003187, REGON 010732630, kapitał zakładowy 127.650.490,00 zł w całości opłacony (dalej „Fundator”).

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Projektu Konkursowego, (tj. danych udostępnianych przez poszczególnych Uczestników Projektu Konkursowego i osoby głosujące) jest Task Force Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ulicy Kolbego 2B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000025671, NIP 5222493945, REGON 016029971, kapitał zakładowy 50.000 zł. W ramach Projektu Konkursowego przetwarzane będą dane osobowe: osób reprezentujących, to jest: imię i nazwisko, telefon służbowy, e-mail służbowy.

5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie przeprowadzenia Projektu Konkursowego, wyłonienia Zwycięzcy i Laureatów, przyznania i wydania nagród przez Organizatora i Fundatora oraz na potrzeby promocji Projektu Konkursowego, na czas niezbędny do realizacji powyższych celów. Każda z osób, której dane zostaną objęte przetwarzaniem, ma prawo wglądu do treści danych osobowych, żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych, a także ich przenoszenia. Osoby, których dane zostaną objęte przetwarzaniem poinformują Organizatora o każdej zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych w czasie trwania Projektu Konkursowego oraz wydania nagród, o ile ich wydanie dotyczyć będzie Uczestnika, którego reprezentują.

6. Dane osobowe zostaną ujawnione Fundatorowi w celach, zakresie i czasie, o których mowa w ust. 5 powyżej. Dane osobowe nie będą poddawane przetwarzaniu zautomatyzowanemu, w tym profilowaniu.

7. Projekt Konkursowy prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej www.zmieniajswiatbx50.pl (dalej: „Strona Projektu Konkursowego”).

8. Projekt Konkursowy trwa w okresie od dnia 15.05.2018 r. od godziny 22:00 do dnia 10.09.2018 r. do godziny 22:00 (dalej „Czas trwania Projektu Konkursowego”), zgodnie z poniższym harmonogramem:

8.1. w okresie od dnia 15.05.2018 r. od godziny 22:00 do dnia 10.07.2018 r. do godziny 22:00 należy dokonać zgłoszenia udziału w Projekcie Konkursowym w sposób opisany w dziale 3 Regulaminu;

8.2. w okresie od dnia 11.07.2018 r. do dnia 10.08.2018 r. Komisja Konkursowa zapozna się z Projektami zgłoszonymi zgodnie z niniejszym Regulaminem i dokona wyboru 3 Projektów Laureatów;

8.3. do dnia 15.08.2018 r. Organizator opublikuje na Stronie Projektu Konkursowego listę Projektów Laureatów wraz z Opisem, o którym mowa w dziale 3 ust. 6.1. Regulaminu oraz dane Uczestników biorących udział w Projekcie Konkursowym;

8.4. w okresie od opublikowania listy Projektów Laureatów do dnia 05.09.2018r. do godziny 22:00 za pośrednictwem strony internetowej odbędzie się głosowanie internautów, którego celem jest wyłonienie spośród trzech Projektów Laureatów jednego wyróżnionego Projektu, któremu przyznana zostanie nagroda pieniężna.

8.5. do dnia 10.09.2018 r. Organizator zorganizuje finał Projektu Konkursowego, w czasie którego zostaną zaprezentowane Projekty Laureatów. W czasie finału zostanie wyłoniony Zwycięzca, Projekty wyróżnione (2 i 3 miejsce) oraz zostanie ogłoszony Projekt wyłoniony przez internautów. W 72 godzin po ustaleniu nagrodzonych Projektów Organizator opublikuje na Stronie Projektu Konkursowego listę nagrodzonych Uczestników.

9. Udział w Projekcie Konkursowym jest dobrowolny i nieodpłatny.

II. Uczestnicy Projektu Konkursowego.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 w Projekcie Konkursowym mogą brać udział istniejące na podstawie przepisów prawa polskiego osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej takie, jak:

  1. fundacje;

  2. stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe;

  3. jednostki samorządu terytorialnego lub ich stowarzyszenia;

  4. jednostki systemu oświaty, o których mowa w przepisach szczególnych o szkolnictwie, w tym: przedszkola, szkoły, biblioteki pedagogiczne, uczelnie wyższe;

  5. kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz związki sportowe w rozumieniu ustawy o sporcie;

  6. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

  7. spółdzielnie socjalne;

  8. spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe;

  9. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy, pracowników;

- w zakresie działania, których mieści się prospołeczna działalność dla społecznych korzyści, takich jak: zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych, zapobieganie degradacji środowiska naturalnego oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, zwiększenie świadomości ekologicznej, upowszechnienie sportu i kultury fizycznej oraz promocja zdrowego stylu życia, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, wsparcie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży, działanie na rzecz kultury i sztuki.

- które prowadzą działalność w powyższym zakresie przez okres minimum roku kalendarzowego licząc od dnia zgłoszenia udziału w Projekcie Konkursowym (dalej „Uczestnicy”).

2. Zgłoszenia Uczestników dokonują na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie osoby uprawnione do ich reprezentacji (dalej „Osoba Reprezentująca”). Dokumenty poświadczające uprawnienie osoby Reprezentującej do reprezentacji Uczestnika stanowią konieczny element ważnego prawnie zgłoszenia udziału w Projekcie Konkursowym.

3. Uczestnik Projektu Konkursowego działa w czasie trwania Projektu Konkursowego i jego realizacji przez Osobę Reprezentującą wskazaną w Formularzu Zgłoszeniowym. O ile w tym okresie zmieni się Osoba Reprezentująca Uczestnika, niezwłocznie powiadomi on Organizatora o zaistniałej zmianie. Wszelka odpowiedzialność wynikła z braku zgłoszenia zmiany Organizatorowi obciąża Uczestnika.

4. Warunkiem koniecznym udziału w Projekcie Konkursowym jest spełnienie wszystkich warunków niniejszego Regulaminu, a w szczególności wypełnienie przez Osobę Reprezentującą Formularza Zgłoszeniowego oraz Formularza Rozszerzonego, o których mowa w dziale III Regulaminu.

5. do udziału w Projekcie Konkursowym nie jest wymagane posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

III. Cel i Zasady Projektu Konkursowego.

1. Celem Projektu Konkursowego jest wyłonienie 3 Projektów Laureatów w zakresie wsparcia lokalnych społeczności poprzez tworzenie lub aranżację wspólnej przestrzeni działania, wsparcie ochrony środowiska oraz innych innowacyjnych rozwiązań, spośród zgłoszonych do Projektu Konkursowego. W ramach listy Projektów Laureatów wyłonionych zostanie: jeden Projekt Zwycięski, 2 Projekty uhonorowane 2 i 3 miejscem Laureatów oraz 1 Projekt wyłoniony dodatkowo z grona 3 Projektów Laureatów w głosowaniu internautów. Projektom wskazanym w zdaniu poprzednim przyznane zostaną nagrody na zasadach określonych w dziale IV Regulaminu.

2. Warunkiem koniecznym dla przystąpienia do Projektu Konkursowego jest wypełnienie obu dostępnych na Stronie Internetowej Projektu Konkursowego formularzy: Formularza Zgłoszeniowego oraz Formularza Rozszerzonego, oraz przesłanie online wskazanych w nich dokumentów.

3. Pierwszym etapem przystąpienia do Projektu Konkursowego jest prawidłowe wypełnienie przez Osobę Reprezentującą za pośrednictwem Strony Internetowej formularza zgłoszeniowego (dalej „Formularz Zgłoszeniowy”), w terminie od dnia 15.05.2018 r. od godziny 22:00 do dnia 10.07.2018 r. do godziny 22:00 Prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy zawiera podstawowe informacje na temat Uczestnika i zgłaszanego projektu, t.j.:

3.1. dane Uczestnika: nazwę, formę prawną, siedzibę, zakres działalności, dane identyfikacji podatkowej;

3.2 dane Osoby Reprezentującej: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, telefon, e-mail, podstawę reprezentacji;

3.3. ogólny opis projektu (do 500 znaków), przy czym projekt musi odpowiadać celowi Projektu Konkursowego, opiewać na wartość w granicach od 400.000,00 zł do 500.000,00 zł przed powiększeniem o obowiązujący podatek VAT i gwarantować faktyczny czas zakończenia realizacji do 15.12.2018 r.;

3.4. wskazanie beneficjentów projektu (do 200 znaków),

3.5. zdjęcie lub grafikę przedstawiającą projekt,

3.6. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptację, zawierające nadto zgodę na udział w Projekcie Konkursowym na warunkach określonych Regulaminem i zobowiązanie do jego przestrzegania /poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox/;

3.7. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4. W wyniku otrzymania prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego Organizator nadaje Uczestnikowi dane logowania, które niezwłocznie przesyła Osobie Reprezentującej. Dane te umożliwią Uczestnikowi udział w drugim etapie przystąpienia do Projektu Konkursowego poprzez wypełnienie formularza szczegółowego, dotyczącego zgłaszanego projektu („Formularz Rozszerzony”) i dołączenie stosownych załączników, a to:

4.1. skan dokumentów potwierdzających, że Osoba Reprezentująca jest uprawniona do reprezentacji Uczestnika (np. pełnomocnictwa, uchwały o wyborze członków spółdzielni, uchwały o wyborze członków zarządu, umowy o zarządzie nieruchomością wspólną, statutu itp.);

4.2. wyciąg ze sprawozdań merytorycznych Uczestnika za ubiegły rok obrachunkowy, potwierdzających działalność Uczestnika zakresie zbieżnym ze wskazanym w dziale II ust. 1.

4.3. oświadczenie, że Uczestnik posiada prawo dysponowania gruntem lub obiektem, będącym podstawą projektu, co najmniej na okres do 31.12.2018 r. lub też – że nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia o Projektach Laureatach wystąpi o stosowną zgodę na dysponowanie do uprawnionego;

4.4. harmonogram realizacji projektu, według specyfikacji;

4.5. kosztorys realizacji projektu, według specyfikacji;

4.6. wizualizacja projektu, według specyfikacji;

4.7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4.8. przedstawienie szczegółowej charakterystyki projektu i jego wpływu na środowisko lokalne, według pytań zawartych w Formularzu Rozszerzonym.

5. Formularze Zgłoszeniowy i Rozszerzony oraz załączniki stanowią całość zgłoszenia konkursowego. Załączniki nie będą przyjmowane w formie innej, niż czytelne skany dokumentów, poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.

6. Organizator dokona weryfikacji poprawności Formularza Zgłoszeniowego oraz Rozszerzonego pod względem formalnym w terminie do 7 dni. Wezwanie nastąpi w formie wiadomości e-mail wysłanej na wskazany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Braki formalne powinny zostać usunięte najpóźniej w dniu 10.07.2018 r. do godz. 22:00.

7. Poprzez przystąpienie do Projektu Konkursowego w sposób opisany w niniejszym dziale, Uczestnik Projektu Konkursowego oświadcza, że:

7.1. zgłoszony przez niego projekt jest pracą, do korzystania z której i zezwalania na korzystanie z której Uczestnik posiada wszelkie prawa i zgody wymagane przepisami prawa w celu udziału w Konkursie, wydania nagród konkursowych oraz realizacji Zwycięskiego Projektu;

7.2. przygotowując projekt zbadał stan faktyczny i formalnoprawny gruntu/obiektu będącego podstawą projektu, stwierdził możliwość wykonania projektu i nie są mu znane jakiekolwiek przeszkody natury faktycznej lub formalnej, w tym administracyjnoprawnej, które utrudniłyby lub uniemożliwiły realizację Zwycięskiego Projektu w terminie do 31.12.2018 r.

8. Organizator jest uprawniony do pominięcia Projektów Konkursowych, które:

8.1. nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie (lub warunków określonych w niniejszym Regulaminie nie spełnia Osoba Reprezentująca;

8.2. naruszają prawo lub dobre obyczaje;

8.3. zawierają wulgaryzmy, ataki słowne na osoby fizyczne ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną oraz sformułowania wskazujące na promowanie, reklamowanie przedsiębiorców, a w szczególności wzmiankujące podmioty prowadzące działalność konkurencyjną w stosunku do Organizatora i Fundatora;

8.4. naruszają lub mogą naruszać prawa osób trzecich.

9. Każdy Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia udziału w Projekcie Konkursowym.

10. Przystąpienie do Projektu Konkursowego w sposób opisany w niniejszym dziale jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że udziela Organizatorowi i Fundatorowi, bez dodatkowych opłat, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania dalszej licencji, na korzystanie ze zgłoszonego projektu, bez ograniczeń terytorialnych, na okres do dnia 31.12.2023 r., w celach związanych z przeprowadzeniem Projektu Konkursowego oraz celach marketingowych i promocyjnych Organizatora lub Fundatora, poprzez:

a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową i optyczną (bez ograniczeń ilościowych),

b) zwielokrotnienie (bez ograniczeń ilościowych) wszelkimi znanymi technikami, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową i optyczną,

c) wprowadzenie do pamięci komputera, dokonywanie cyfrowej obróbki, umieszczanie i wykorzystywanie w Internecie, w szczególności w ramach publikacji online,

d) wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, używanie, przekazywanie i przechowywanie (również gdy w tym celu niezbędne jest jego zwielokrotnienie),

e) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, na których go utrwalono,

f) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także za pomocą połączeń internetowych oraz połączeń opartych na technologiach telefonii komórkowej, jak również transmisji wideo lub audio, poprzez telefon stacjonarny lub bezprzewodowo,

g) adaptowanie całości lub części przez nadanie im różnego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, korzystanie i rozporządzanie tak zmienionym lub jego częścią,

h) modyfikowanie, dokonywanie wszelkich zmian, adaptacji, uzupełnień, wykorzystywanie dowolnej części w innych opracowaniach, wykonywanie opracowań i zezwalania na ich wykonywanie osobom trzecim,

i) wykorzystywanie w całości lub w wybranej części w działaniach marketingowych Organizatora lub Fundatora, w tym do promocji i dozwolonej reklamy produktów Organizatora lub Fundatora, w szczególności poprzez umieszczenie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych Organizatora lub Fundatora.

11. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich, praw własności intelektualnej, dóbr osobistych lub danych osobowych osób trzecich w związku z udostępnieniem projektów, w tym również na zasadzie regresu.

 

IV. Nagrody, wyłonienie Zwycięzców i przyznanie Nagród.

1. Nagrodami w Projekcie Konkursowym są:

1.1. dla jednego Uczestnika, którego projekt komisja konkursowa uzna za najtrafniej odpowiadający idei Konkursu - nagroda w postaci faktycznej realizacji Projektu Zwycięskiego w drodze kooperacji Organizatora, Fundatora oraz nagrodzonego Uczestnika jako operatora realizacji, stanowiącej wartość od 400.000,00 zł do 500.000,00 zł powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

1.2 dla Uczestników, których Projekty zostały uhonorowane przez Komisję Konkursową 2 i 3 miejscem nagrody pieniężne: za zajęcie 2 miejsca – 45.000,00 zł oraz za zajęcie 3 miejsca – 35.000,00 zł, przekazane na cele statutowe nagrodzonych Uczestników;

1.3 dla 1 projektu wyłonionego spośród Projektów Laureatów w głosowaniu internautów poprzez ankietę udostępnioną na Stronie Projektu Konkursowego: 20.000,00 zł przekazane na cele statutowe.

2. Zwycięzcy Projektu Konkursowego, o których mowa w ust. 1.1 i 1.2, zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, składającą się z 5 osób: przedstawicieli Organizatora, Fundatora oraz osób wskazanych przez te podmioty.

3. Przy wyborze Zwycięzców Projektu Konkursowego, o których mowa w ust. 1.1 i 1.2 Komisja Konkursowa bierze pod uwagę kryteria merytoryczne Projektów, takie jak: oryginalność projektu, trwałość i rezultaty dla lokalnej społeczności; kryteria finansowe: kompletność i rzetelność budżetu oraz kryteria pomocnicze: dotychczasowe doświadczenie Uczestnika w sferze realizowanych projektów, liczba wolontariuszy, metody promocji Projektów.

4. Wyłonienie Zwycięzcy wyróżnionego przez internautów odbędzie się w drodze zanonimizowanej ankiety, w której będą oni mogli oddać głos na Projekty Laureatów uprzednio wybrane przez Komisję Konkursową jako finałowe.

5. Nagrody w Projekcie Konkursowym nie mogą być przez Zwycięzców Projektu Konkursowego zamieniane na inne nagrody, bądź środki pieniężne, ani też nie mogą być przekazywane przez Zwycięzcę Projektu Konkursowego na rzecz innych Uczestników lub podmiotów trzecich.

6. Zwycięzcy Projektu Konkursowego zostaną powiadomieni o wygranej w Projekcie Konkursowym w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.

7. Realizacja Zwycięskiego Projektu polegać będzie na współpracy finansowej (Fundator), kontrolnej (Organizator) i operacyjnej (Zwycięzca) przeprowadzonej zgodnie z zasadami prawa i niniejszego Regulaminu w taki sposób, aby realizacja Zwycięskiego Projektu została zakończona do 15.12.2018r. Obowiązki i prawa Zwycięzcy w tym zakresie wskazuje dział V Regulaminu.

8. Wypłata nagród finansowych na rzecz Uczestników, których Projekty Laureaci otrzymały wyróżnienia, zostanie dokonana przez Fundatora w terminie do dnia 31.12.2018r., na podstawie oświadczenia nagrodzonych Uczestników odnośnie przyjęcia nagród, na wskazany przez nich rachunek bankowy.

9. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych, nieprecyzyjnych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie Nagród.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania Zwycięzcy Projektu Konkursowego Nagrody, jeśli już po ogłoszeniu wyników Projektu Konkursowego okaże się, iż Zwycięzca Projektu Konkursowego nie spełnił warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie lub podał w Formularzu Zgłoszeniowym informacje niezgodne z rzeczywistością lub złożył oświadczenia niezgodne z rzeczywistością, bądź też Zwycięski Projekt nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W szczególności brak współpracy Zwycięzcy z Organizatorem w toku realizacji Zwycięskiego Projektu, jak również brak po stronie Zwycięzcy wystąpienia lub uzyskania stosownych, koniecznych do realizacji Zwycięskiego Projektu: zgód, zezwoleń, potwierdzeń, oświadczeń czy listów intencyjnych od organów administracyjnych lub jednostek prywatnych, również brak działania Zwycięzcy lub działanie niezgodne z Opisem Zwycięskiego Projektu, lub nieterminowe działania, poddające w uzasadnioną wątpliwość terminową realizację Zwycięskiego Projektu, czy okoliczności formalnoprawne ujawnionej na etapie realizacji, mogą skutkować decyzją Organizatora o odebraniu Nagrody. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim, Organizator jest uprawniony do przyznania Nagrody Projektowi wskazanemu przez Komisję Konkursową jako drugi najlepszy według kryteriów przyznawania nagród.

11. Organizator zastrzega sobie nadto możliwość wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie Konkursowym na każdym etapie jego trwania, w przypadku:

a) naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu;

b) naruszenia przepisów prawa;

c) podania w Formularzu Zgłoszeniowym informacji niezgodnych z rzeczywistością lub złożenia przez Uczestnika oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością.

12. Wykluczenie Uczestnika z Projektu Konkursowego czyni jego Zgłoszenie udziału w Projekcie Konkursowym bezskutecznym i uniemożliwia mu wzięcie w udziału w Projekcie Konkursowym (w tym otrzymanie nagrody).

13. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Projektu Konkursowego lub odebrania mu Nagrody, Uczestnik Projektu Konkursowego będzie obowiązany do zwrotu Organizatorowi lub Fundatorowi wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Organizatora lub Fundatora w związku wykluczeniem z Projektu Konkursowego, a w przypadku Uczestnika nagrodzonego, w szczególności zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. Ponadto, w przypadku żądania zwrotu Nagrody, nagrodzonym Uczestnikom Projektu Konkursowego nie przysługują wobec Organizatora, Fundatora oraz pozostałych podmiotów, przy pomocy których wykonują one swoje obowiązki wynikające z niniejszego Konkursu, żadne roszczenia związane z odebraniem Nagrody.

14. Uczestnicy Projektu Konkursowego, którym przyznano nagrodę pieniężną, zobowiązani są złożyć, przed wypłatą nagród, oświadczenia według przedłożonego wzoru, zgodnie z którymi o ile nie przeznaczą nagród na cele statutowe w terminie 12 miesięcy od ich otrzymania, uiszczą obowiązujące należności skarbowe.

V. Obowiązki Zwycięzców Projektu Konkursowego

1. W terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Projektu Konkursowego, Zwycięzca Projektu Konkursowego jest obowiązany podjąć działania operacyjne w celu zrealizowania Zwycięskiego Projektu w terminie do 15.12.2018 r., w porozumieniu z Organizatorem jako podmiotem nadzorującym realizację oraz Fundatorem.

2. Niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni, po ogłoszeniu wyników Projektu Konkursowego, Zwycięzca Projektu prześle Organizatorowi do wiadomości dokumenty formalnoprawne konieczne dla realizacji Projektu: zgody, zezwolenia, potwierdzenia, oświadczenia czy listy intencyjne od organów administracyjnych lub jednostek prywatnych, do których uzyskania jest zobowiązany na etapie Zgłoszenia Konkursowego. Zwycięzca Projektu Konkursowego jest również zobowiązany do uzyskania stosownych, koniecznych do realizacji Zwycięskiego Projektu: zgód, zezwoleń, potwierdzeń, oświadczeń czy listów intencyjnych od organów administracyjnych lub jednostek prywatnych, których to dokumentów nie pozyskał na wcześniejszym etapie Projektu Konkursowego. do obowiązków Zwycięzcy należy sukcesywne dostarczanie Organizatorowi dokumentów, o których mowa powyżej, w toku ich pozyskiwania, jak również przedstawianie innych dokumentów i potwierdzeń na okoliczność prac nad realizacją Zwycięskiego Projektu, w takich terminach i kolejności, aby prace nad realizacją Zwycięskiego Projektu postępowały systematycznie, jednak nie później niż do dnia 17.10.2018r.

3. Organizator oraz Fundator zastrzegają sobie prawo żądania od Zwycięzcy Projektu Konkursowego również innych dokumentów, nie wymienionych w niniejszym Regulaminie Projektu Konkursowego niezbędnych do zweryfikowania stanu prawnego Projektu oraz sprawdzenia możliwości jego realizacji.

4. na potrzeby finansowania Zwycięskiego Projektu Zwycięzca otworzy odrębny rachunek bankowy, z którego będzie korzystał wyłącznie w celu przyjęcia i wydania kwot stanowiących koszty realizacji Zwycięskiego Projektu. Kolejne etapy realizacji Zwycięskiego Projektu będą finansowane na podstawie dokumentów księgowych wskazujących rachunek bankowy Zwycięzcy, po ich uprzedniej akceptacji przez Fundatora i Organizatora pod względem finansowym i celowym, zgodnie z opisem Zwycięskiego Projektu, do kwoty nagrody głównej. Ostatecznym terminem przedłożenia dokumentów księgowych do akceptacji jest 20.12.2018r.

5. Zwycięzca Projektu Konkursowego ponosi wszelkie koszty związane z obowiązkami wskazanymi w ust. 1 – 2.

6. Zwycięzca Projektu Konkursowego jest zobowiązany do ścisłego i terminowego współdziałania z Organizatorem w celu realizacji Zwycięskiego Projektu oraz do sporządzenia Sprawozdania Końcowego z realizacji Zwycięskiego Projektu w okresie 30 dni od zakończenia realizacji.

7. Niezrealizowanie przez Zwycięzcę Projektu Konkursowego któregokolwiek z warunków realizacji Projektu bądź zmiana projektu, jego celów i założeń stanowi rażące naruszenie wymogów Regulaminu

Projektu Konkursowego i może skutkować odebraniem nagrody lub jej części w postaci zaniechania realizacji Projektu.

 

VI. Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie nienaruszających podstawowych zasad Projektu Konkursowego w każdym momencie trwania Projektu Konkursowego. Zmiany w niniejszym Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Projektu Konkursowego.

2. Z chwilą Zgłoszenia, Uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały zawarte w Zgłoszeniu i/lub Projekcie Konkursowym. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich, Uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich.

3. Organizator, Fundator ani podmioty, przy pomocy których wykonują oni Projekt Konkursowy, nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika danych i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością, za wady prawne Zgłoszenia, za naruszenie przez Uczestnika praw osób trzecich, jak również za problemy techniczne Uczestnika związane z niemożnością przystąpienia i uczestnictwa w Projekcie Konkursowym.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Internetu na Stronie Projektu Konkursowego.

5. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące Projektu Konkursowego należy przesyłać na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości.

6. Projekt Konkursowy podlega prawu polskiemu.

7. Wszelkie spory powstałe w związku z Projektem Konkursowym lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

8. Niniejszy projekt konkursowy nie stanowi loterii w rozumieniu Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). Uczestnictwo w niniejszym Projekcie Konkursowym nie jest uzależnione od nabycia jakiegokolwiek produktu, losu bądź usługi, a wygrana w Projekcie Konkursowym nie zależy wyłącznie od przypadku.